Heilig avondmaal

Samen met de doop zijn dit de twee sacramenten in de protestantse kerken. In de Hervormde Wijkgemeente Overberg wordt momenteel vijf maal per jaar het Avondmaal gevierd. In hoofdlijnen: Laatste zondag van januari, met Goede Vrijdag, halfweg de maand juni, laatste zondag in augustus en halfweg de maand november.

Een en ander kan aangepast worden in verband met Christelijke feestdagen of andere bijzondere omstandigheden.

De zondag voorafgaande aan de bediening van het Heilig Avondmaal vindt een voorbereidingsdienst plaats.

De viering vindt zowel in de morgendienst als in de avonddienst plaats, in de avonddienst is er ook  dankzegging en nabetrachting van het gevierde Heilig Avondmaal.

De voorbereidingsweek is de week van zelfonderzoek en zelfbeproeving. Als u met de vraag zit voor wie het Heilig Avondmaal des Heeren is ingesteld, leest u dan eens vraag en antwoord 81 van de Heidelbergse Catechismus. Het is een Bijbelse zaak als het Heilig Avondmaal gevierd wordt in een sfeer van liefde, eensgezindheid en vergevingsgezindheid. 
In de week van de voorbereiding houdt de kerkenraad Censura Morum. Indien gemeenteleden zich belemmerd voelen of vragen hebben over het aangaan aan de tafel des Heren, kunnen zij hierover een gesprek hebben met de kerkenraad. Hierover kunnen zij contact opnemen met één van de leden van de kerkenraad voor een afspraak.

Voor zieken, ouderen en andere gemeenteleden die niet, of moeilijk een Avondmaalsdienst kunnen bijwonen bestaat de mogelijkheid om het Avondmaal aan huis of zorginstelling te bedienen. Indien hierover gedacht wordt of gewenst wordt kunt u hierover contact opnemen met de predikant of iemand anders van de kerkenraad. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt.

Bij de bediening van het Heilig Avondmaal kunnen ook niet gemeenteleden deelnemen, indien zij in hun eigen gemeente gerechtigd zijn om aan het avondmaal deel te nemen. 

De speciale Avondmaalscollecte heeft een gerichte diaconale bestemming.