Wijkkerkenraad

Kerkenraad Hervormde Wijkgemeente Overberg.

Wijkkerkenraad
Aan het hoofd van de Hervormde Wijkgemeente Overberg staat de wijkkerkenraad. Hierin hebben alle ambtsdragers van de wijkgemeente zitting. Dat zijn momenteel:
predikant                                     vacant
wijkouderlingen                           C. Boele, G. v. Ginkel, C, Henken, en J. Jansma
jeugdouderling                            W. van Ginkel
ouderling-kerkrentmeesters        G. den Hertog, W. Veen en J. Verbeek.
diakenen                                     W. v.d. Berg. E.J. Groothuis, T. Reedijk en H. v.d. Zandschulp

De Wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor het “reilen en zeilen” in de wijkgemeente. In samenspraak met de belijdende leden van de gemeente is een beleidsplan en een Plaatselijke regeling opgesteld. Door de vereniging van de Hervormde Gemeente te Amerongen en de Gereformeerde kerk Amerongen-Elst per 1 januari 2017 tot de protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg diende de bestaande documenten aangepast te worden. In november 2016 zijn het beleidsplan en de plaatselijke regeling behandeld op de gemeenteavond. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het concept. Op 15 februari 2017 heeft de wijkkerkenraad deze vastgesteld. Op 22 februari 2017 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg kennis genomen van deze beide documenten en geen bemerkingen geplaatst.

De Plaatselijke Regeling en het Beleidsplan kunt u inzien via deze pagina.

klik hier voor Plaatselijke Regeling.
klik hier voor het Beleidsplan.

 

Moderamen:

Het moderamen is het “dagelijks bestuur” van een (wijk)kerkenraad en dus ook van de gehele (wijk)gemeente. In de Hervormde wijkgemeente Overberg zijn in beginsel de drie ambten van predikant, ouderling en diaken daarin vertegenwoordigt. Het ambt van ouderling kan zowel door een wijkouderling, een jeugdouderling als door een ouderling-kerkrentmeester vervuld worden binnen het moderamen. Het moderamen bestaat daardoor dus uit minimaal drie personen, maar de kerkenraad kan meerdere personen daarin benoemen. De leden van het moderamen vervullen naast hun taak als lid van dit college ook de volgende taken in de kerkenraad: preses (voorzitter), scriba (secretaris) en assessor (plaatsvervanger). Zij zijn dus ook altijd lid van de kerkenraad en worden uit het midden van de door de gemeente verkozen ambtsdragers benoemd. 
Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en neemt ook besluiten in plaats van de (wijk)kerkenraad in die gevallen waarin geen uitstel mogelijk is tot het moment waarop een kerkenraadsvergadering bijeen geroepen kan worden. Die zijn net zo rechtsgeldig alsof zij door de (wijk)kerkenraad zelf zijn genomen. Uiteraard dient het moderamen daarvoor wel achteraf verantwoording af te leggen aan de kerkenraad. Verder behartigd het moderamen de lopende zaken in de (wijk)gemeente en ziet erop toe dat deze zaken verlopen zoals dat in kerkorde en in andere regelgeving is voorgeschreven.

 

Moderamen Wijkkerkenraad Overberg:

Moderamen Algemene kerkenraad:
Het moderamen van de Algemene kerkernaad bestaat momenteel uit de beide predikanten van de wijkgemeenten en de scriba daarva

Preses:


Scriba:

T. Reedijk
Haarweg 33                              
3959 AM Overberg                 
0343-481664
scriba@hervormdoverberg.nl

Assessor:
G.den Hertog
Dwarsweg 52a
3959AJ Overberg
0343-410958
herto976@kpnmail.nl