Live Luisteren Kerkdienst   –   Terugluisteren Kerkdienst   

Rooster

Een rooster met de actuele kerkdiensten vindt u op de homepage van onze gemeente. Zijn er afwijkende bijzonderheden dan worden die daar vermeld.

Aanvangstijden Kerkdiensten

Om 10:00 uur begint de ochtenddienst.
Om 18:30 uur begint de avonddienst.

Bijzondere diensten
Gezinsdienst

Op de tweede feestdag van Kerst, Pasen en Pinksteren, op de startzondag en op enkele “gewone” zondagen heeft de ochtenddienst het karakter van een gezinsdienst.
De diensten worden in samenwerking met school, zondagsschool of jeugdwerk verzorgd.

Themadiensten

Ook dit seizoen willen we weer jeugd-themadiensten organiseren. Deze diensten zijn op een zondagavond en aansluitend wordt er een preekbespreking gehouden bij Jeugdwerk 15+.
Het thema wordt samen met de jeugd gekozen en vooraf besproken met de dominee. Ook als je niet op het jeugdwerk zit ben je van harte welkom bij de preekbesprekingen.
De data en thema’s worden via de Klokkenluider en de afkondigingen bekend gemaakt.

Bid en Dankdag

Vroeger waren in Nederland vrijwel alle mensen waren voor hun bestaan afhankelijk van wat het land opbracht. Storm, regen, droogte en andere natuurlijke factoren die de mens niet in de hand had, maakten het bestaan erg onzeker. Daarom werd aan het begin van het voorjaar, in speciale kerkdiensten, Gods zegen gevraagd over het werk tijdens de Biddag voor Gewas en Arbeid. Dat gebeurt nu nog, al is deze kerkdienst niet meer alleen gericht op de land- en tuinbouw. De Biddag voor Gewas en Arbeid is als regel altijd op de tweede woensdag van maart. In het najaar, op de eerste woensdag in november, is de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Tijdens de Dankdag wordt God gedankt voor al het goede dat tot stand is gebracht.
De viering ’s ochtends, om 8.45 uur is met de kinderen, de leerkrachten en de ouders  van basisschool “De Wegwijzer’’.
De aanvangstijd van de avonddienst is 19.30 uur.

Heilig Avondmaal

Samen met de doop zijn dit de twee sacramenten in de protestantse kerken. In de Hervormde Wijkgemeente Overberg wordt momenteel vijf maal per jaar het Avondmaal gevierd. In hoofdlijnen: Laatste zondag van januari, met Goede Vrijdag, halfweg de maand juni, laatste zondag in augustus en halfweg de maand november.
In beginsel zijn in onze gemeente belijdende leden gerechtigd om aan te gaan aan het Avondmaal. Gasten van buiten de gemeente mogen aangaan als zij in hun eigen gemeente gerechtigd zijn om aan te gaan aan het heilig Avondmaal. Voor de gene die niet meer naar de kerk kunnen komen is de kerkenraad bereid om naar hen toe te komen voor de bediening van het Heilig Avondmaal. Dan kan de bediening plaatsvinden in eigen huis , ziekenhuis, verzorgingshuis. Hierover kan contact opgenomen worden met de predikant of de ouderlingen.
In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal houdt de kerkenraad Censura Morum. Indien u meent dat iets of iemand u verhindert om aan te gaan, is het mogelijk hierover met de kerkenraad te spreken. U kunt dan een afspraak voor Censura Morum maken met de predikant of wijkouderling.

Dopen

Wanneer u de Heilige Doop wilt laten bedienen aan uw kind(eren) -of als u dat voor uzelf wilt op latere leeftijd – dan verzoeken wij u contact op te nemen met de predikant, of met uw wijkouderling. Er volgt daarop een gesprek en doopcatechese, waarbij de achtergronden van de Doop en de betekenis daarvan ruim aan bod komen. De kerkenraad bepaalt in overleg met de ouders(of verzorgers) van de dopeling de doopdatum.