Wijkkerkenraad

Aan het hoofd van de Hervormde Wijkgemeente Overberg staat de wijkkerkenraad. Hierin hebben alle ambtsdragers van de wijkgemeente zitting. Dat zijn momenteel:

Predikant: Ds. A. de Kwaadsteniet
Wijkouderlingen: Dhr. K, Henken, en Dhr. J. Jansma, 1 vacant
Jeugdouderling: Dhr. Bas van Ginkel
Ouderling-kerkrentmeesters: Dhr. H. Staal en Dhr. J. Verbeek
Diakenen: Dhr. M. Berkhof, Dhr. Gert den Hertog, Dhr. Kees van Ginkel

De Wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor het “reilen en zeilen” in de wijkgemeente. In samenspraak met de belijdende leden van de gemeente is een beleidsplan en een Plaatselijke regeling opgesteld. Door de vereniging van de Hervormde Gemeente te Amerongen en de Gereformeerde kerk Amerongen-Elst per 1 januari 2017 tot de protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg diende de bestaande documenten aangepast te worden. In november 2016 zijn het beleidsplan en de plaatselijke regeling behandeld op de gemeenteavond. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in het concept. Op 15 februari 2017 heeft de wijkkerkenraad deze vastgesteld. Op 22 februari 2017 heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg kennis genomen van deze beide documenten en geen bemerkingen geplaatst.


Algemene Kerkenraad

De gemeente rond de Efrathakerk te Overberg is de Hervormde Wijkgemeente Overberg, van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.
De andere wijkgemeente van deze centrale gemeente wordt gevormd door de Protestantse Wijkgemeente Amerongen, rondom de Andrieskerk te Amerongen. Aan het hoofd van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg staat de Algemene Kerkenraad (hierna met AK aangeduid).
Deze wordt gevormd door een aantal ambtsdragers uit de beide wijkgemeenten. Alle ambten zijn in de AK vertegenwoordigd, zoals dat is vastgelegd in de kerkorde en in het plaatselijk reglement van de AK. Vanuit elke wijkkerkenraad zijn een gelijk aantal ambtsdragers lid van de AK en ook in het moderamen. Hoewel de AK het hoogste bestuursorgaan is heeft hij het meeste werk overgedragen aan de beide wijkkerkenraden van Amerongen en Overberg. Daardoor vergaderd de AK minder en wordt er geen dubbel werk gedaan. De AK stelt elk jaar de begrotingen van het komende jaar en de jaarrekeningen van het voorgaande jaar vast van zowel het College van Diaken als het College van Kerkrentmeesters. Verder behoren alle zaken rondom Dabar en de Klokkenluider onder de verantwoordelijkheid van de AK.

Ook het beroepingswerk voor een predikant en alles wat daaromheen hangt behoort tot de juridische en kerkordelijkheid van de AK.


Diaconie

Diaken betekent dienaar; het woord diaconaat is dan ook afgeleid van het bijbelse woord “diakonia” (dienst). In de bijbel wordt hiermee al het werk in Gods Koninkrijk aangeduid. De gemeente groeide en groeide zodat de apostelen onvoldoende tijd hadden om al het werk te doen, waardoor volgens het gemor daarover, de Griekse weduwen tekort werden gedaan. Dan, in Handelingen 6, vindt de aanstelling van de eerste diakenen plaats. Zeven mannen van goed getuigenis, vol van de Heilige Geest, van verschillende afkomst, worden aan de gemeente voorgesteld en tot diaken benoemd om zorg te dragen voor de materiele zaken zodat de apostelen konden doorgaan met het getuigen van Christus in het apostolaat.

Veel is veranderd sinds de tijd van de eerste gemeente. Als voorbeeld kan gegeven worden dat er toen geen sociale voorzieningen waren. Nu zijn er veel voorzieningen in onze “verzorgingsstaat”. Toch is het geen goud wat er blinkt met al die voorzieningen. Natuurlijk, vele goede aspecten zijn te noemen. Anderzijds zien we juist nu dat goede voorzieningen weer ter discussie staan en dat er meer van het omzien naar elkaar wordt verwacht.

De diaconie moet daar op inspelen. De veranderde taak van de diaconie betekent ook een verandering van de kijk op de gemeente. Een gemeente is niet een aantal éénlingen, maar een wel samengevoegd geheel, zoals wij allen samen het Lichaam vormen waarvan Christus het hoofd is. Dat betekent dat we op elkaar letten, reageren en hulp bieden.

Het is daarom ook van belang dat alle leden ogen en oren openhouden vanuit de zorg voor elkaar. Als ergens nood is, houdt dit niet voor uzelf, maar meldt dit in vertrouwen aan de diaconie.

Maar niet alleen hulp binnen de gemeente is een taak van de diaconie, ook is steun nodig verder weg. Vanuit het verleden zijn altijd veel projecten gesteund vanuit de diaconie. Door meer collecten specifiek te benoemen, verwachten wij dat de herkenbaarheid van de instellingen en projecten die wij steunen verhoogd zal worden. Dit geldt vooral voor speciale collecten. Hiernaast is natuurlijk de ‘gewone’ diaconie collecte waarbij vooral hulp aan doelen en mensen in de directe omgeving gesteund kunnen worden.

IBAN nummer. NL06RABO0372464718, t.n.v. penningmeester Diaconie Herv. kerk Overberg.

De wijkraad van diakenen van de hervormde wijkgemeente Overberg, is onder goedkeuring van het College van diakenen Amerongen/Overberg, verantwoordelijk voor de diaconale financiën en het beheer van de diaconale goederen van onze wijkgemeente Overberg.

De wijkraad van diakenen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Kees van Ginkel
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Dhr. M. Berkhof
Lid: Vacant

Kerkrentmeesters

De wijkraad van kerkrentmeesters van de hervormde wijkgemeente Overberg, is onder goedkeuring van het College van kerkrentmeesters Amerongen/Overberg, verantwoordelijk voor de financiën en het beheer en onderhoud van de gebouwen van onze wijkgemeente Overberg.

De wijkraad van Kerkrentmeesters bestaat uit vijf leden te weten:

Voorzitter: Dhr. Jan Verbeek (ouderling kerkrentmeester)
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Dhr. Henk Staal (ouderling kerkrentmeester)
Lid: Dhr. Harry Vermeer (kerkrentmeester)

IBAN nummer: NL06RABO0302124586, t.n.v. Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg.

De coördinatie van de kosterdiensten en het verzorgen van rouw- en trouwdiensten berust bij Marianne van de Zandschulp. U kunt via het contactformulier uw vragen mbt rouw- en trouwdiensten aan haar stellen.


Moderamen:

Het moderamen is het “dagelijks bestuur” van een (wijk)kerkenraad en dus ook van de gehele (wijk)gemeente. In de Hervormde wijkgemeente Overberg zijn in beginsel de drie ambten van predikant, ouderling en diaken daarin vertegenwoordigt. Het ambt van ouderling kan zowel door een wijkouderling, een jeugdouderling als door een ouderling-kerkrentmeester vervuld worden binnen het moderamen. Het moderamen bestaat daardoor dus uit minimaal drie personen, maar de kerkenraad kan meerdere personen daarin benoemen. De leden van het moderamen vervullen naast hun taak als lid van dit college ook de volgende taken in de kerkenraad: preses (voorzitter), scriba (secretaris) en assessor (plaatsvervanger). Zij zijn dus ook altijd lid van de kerkenraad en worden uit het midden van de door de gemeente verkozen ambtsdragers benoemd.
Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en neemt ook besluiten in plaats van de (wijk)kerkenraad in die gevallen waarin geen uitstel mogelijk is tot het moment waarop een kerkenraadsvergadering bijeen geroepen kan worden. Die zijn net zo rechtsgeldig alsof zij door de (wijk)kerkenraad zelf zijn genomen. Uiteraard dient het moderamen daarvoor wel achteraf verantwoording af te leggen aan de kerkenraad. Verder behartigd het moderamen de lopende zaken in de (wijk)gemeente en ziet erop toe dat deze zaken verlopen zoals dat in kerkorde en in andere regelgeving is voorgeschreven.

Het moderamen van de Algemene kerkernaad bestaat momenteel uit ds. A.L. De Kwaadsteniet, Dhr. Jan Verbeek en Dhr. G den Hertog.


Vragen ten behoeve van Wijkkerkenraad of Algemene Kerkenraad kunt u stellen via het contactformulier.