Ochtendgebed

Ook in de komende winterperiode wordt er op de maandagen, woensdagen en vrijdagen, buiten de schoolvakanties, om 8:35 uur het ochtendgebed gehouden. Een kort moment, aan het begin van de dag, om samen te zingen, te lezen, te bidden en stil te zijn tot God. De duur van het ochtendgebed is ongeveer een kwartier. Iedereen, ongeacht achtergrond, omstandigheden of herkomst, is hierbij van harte welkom. Het morgengebed is als volgt opgebouwd:

De opzet van dit ochtendgebed is als volgt:

  • inleidende woorden
  • een gezang
  • twee Schriftlezingen(een Psalmlezing en een lezing uit het Nieuwe Testament)
  • gebeden (Er zijn zes vaste gebeden (met als thema’s resp. kerk, overheid, werk, mensen, schepping en media, lof en dank) waarvan er iedere dag één door de predikant wordt gelezen; daarbij is er ruimte voor persoonlijk gebed)
  • heenzending

Het ochtendgebed is op schooldagen en begint om 8:35 uur.
De duur ervan is ca. 15 minuten.

Het ochtendgebed zal worden voortgezet door enkele gemeenteleden.

Met hartelijke groet, namens de Hervormde gemeente Overberg


Gebedskring

We komen elke eerste woensdag van de maand bijeen op Bergweg 31 in Overberg. We willen samen God loven, danken en aanbidden. We doen dit door een stukje te lezen, te zingen en een kring gebed welke we afsluiten met het Onze Vader. Gemeente zijn begint met gebed. Iedereen is welkom en we beginnen om 19.00 uur zodat we voor 20.00 uur weer ergens anders kunnen zijn.

Tot ziens op de volgende eerste woensdag van de maand!


Lijn 12

Het is de bedoeling dat tijdens de winterperiode ook Lijn 12, de Bijbelkring, weer bijeenkomt. De bezoekfrequentie mag  u afstemmen op uw eigen agenda. U kunt ervoor kiezen slechts 1 keer te komen of maandelijks, twee – wekelijks. Maar ook twee keer achter elkaar en dan weer twee keer niet – het is alles aan u. De bedoeling van de kring is dat er wekelijks bijbelonderricht wordt aangeboden zodat wie dorst heeft, kan drinken. We lezen uit “Lezen en laten lezen” van Arnold Huijgen

Voor meer informatie over de bijeenkomsten verwijzen wij u naar de nieuwsbrief.


Efratha Kring

De Efrathakring is een groep gemeenteleden die maandelijks bijeen komt om een onderwerp te bespreken. De opkomst varieert van 15 tot 25 personen, jong en oud. U bent van harte welkom, ook al is het maar voor een enkele keer. We behandelen afwisselend een Bijbels en praktisch onderwerp. Meestal wordt het onderwerp ingeleid door een spreker en gaan we ook met elkaar in gesprek. U wordt van harte uitgenodigd bij de avonden van de Efrathakring. De avonden zijn de eerste dinsdag van de maand.

Voor het seizoen 2024 tot aan de zomervakantie zijn de avonden voorbij.
Voor het najaar volgen nog de nieuwe data.

Vanaf 19:45 is er koffie/thee, we beginnen om 20:00 tot ongeveer 22:00 uur, in de kantine van camping “De Hoge Linde” Dwarsweg 65b in Overberg.


Gemeente avonden

Gemeenteavonden worden in de regel tweemaal per jaar gehouden in de “Buurthucht” Haarweg 33-b in Overberg. De Gemeenteavond in november is vooral bedoeld voor de presentatie en bespreking van de begrotingen en jaarrekeningen van de kerkrentmeester, de diaconie en de zendingscommissie. Vaak wordt een deel van de avonden gevuld met een spreker of de behandeling van een onderwerp. Datums, tijden en agenda worden via de afkondigingen en in de nieuwsbrief bekend gemaakt. De gemeenteavonden zijn bedoeld om met elkaar in gesprek te zijn over voor de gemeente belangrijke zaken. Het is voor de kerkenraad ook een manier om gevoel te houden met wat er binnen de gemeente leeft.


Belijdeniscatechese

God zegt ‘Ja’ tegen je – wat zeg je terug? Als je hierover na wil denken, als u ook het ‘ja-woord’ overweegt: dan bent u / ben je van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie. Samen willen we nadenken over wat het belijden van het christelijke geloof betekent: ja zeggen tegen de Here God die al ja tegen ons heeft gezegd. Dit seizoen denken we in het bijzonder na over het thema: ‘Navolging’: wat betekent het voor je leven -concreet – om leerling te zijn van Jezus? Gedurende de wintermaanden bezinnen we ons aan de hand van Gods Woord over deze vragen. Ook uw en jouw vragen krijgen alle ruimte. Je hoeft er zeker nog niet uit te zijn of je te zijner tijd ook daadwerkelijk belijdenis van je geloof zult doen. Uit ervaring: verlangen en geloof komt mettertijd, of beter: gaandeweg, in Zijn spoor!

Als U, als jij, hierover verdere informatie wilt ontvangen, dan kan dat natuurlijk altijd.

Neem gerust contact op met ds. A.L. de Kwaadsteniet.


U kunt uw vragen met betrekking tot bovenstaande onderdelen van vorming en toerusting stellen via het contactformulier.

U kunt zich melden als deelnemer via de mail: predikant@hervormdoverberg.nl